Quay lại

Thủ tục PCCC

19/12/2022 Hướng dẫn áp dụng kết quả thử nghiệm chịu lửa của mẫu dẫn khói, không khí Mẫu ống dẫn khói, không khí của hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói theo quy định tại Phụ lục D và mục A.2.29 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình phải được kiểm tra, thử nghiệm chịu lửa theo quy định tại tiêu chuẩn ISO 6944-1:2008 Thử nghiệm khả năng chịu lửa hệ thống kỹ thuật - Phần 1: Ống thông gió (Fire resistance tests for service installations Part 1: Ducts) hoặc các Phần 1, 8 và 9 của Bộ Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1366 (Fire resistance tests for service installations). Khi lựa chọn mẫu thử nghiệm cần đáp ứng một số yêu cầu như sau: Đọc tiếp

Danh mục tin

19/12/2022 Một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định vách kính ngăn cháy Cục Cảnh sát Cục Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định vách kính ngăn cháy, cụ thể như sau: Đọc tiếp
19/12/2022 Một số điểm mới trong công tác kiểm định phương tiện PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ), Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2020. Đọc tiếp
19/12/2022 Một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định kết cấu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định kết cấu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy, cụ thể như sau: Đọc tiếp