ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

1. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

– Tự nguyện, tự quản.
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
– Không vì mục đích lợi nhuận.
– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Quyền hạn của Hiệp hội

2.1. Tập hợp, đoàn kết tổ chức, cá nhân (đủ điều kiện là hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội) hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; có chung nguyện vọng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2.2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật.

2.3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

2.4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

2.5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.

2.6. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực PCCC và CNCH.

2.7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH để tăng cường năng lực chuyên môn của các hội viên, tăng cường năng lực hợp tác sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút nguồn kinh phí phục vụ từ các bên liên quan để phục vụ công tác PCCC và CNCH được thực hiện bởi các lực lượng chuyên trách.

2.9. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc qua trên thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên và góp phần cùng các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao năng lực của các lực lượng PCCC và CNCH chuyên trách và cơ sở.

2.10. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động, trên nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận. 

2.11. Được thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội để thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2.12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Có thể được nhận hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao, căn cứ quy định pháp luật và chính sách do các cơ quan quản lý nhà nước quy định.

2.13. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hiệp hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, khi ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

3. Nhiệm vụ của Hiệp hội

3.1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội.  
Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3.2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3.3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

3.4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

3.5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

3.6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

3.7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

3.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Hội viên và tiêu chuẩn hội viên

4.1. Hội viên của Hiệp hội gồm Hội viên chính thức, Hội viên liên kết và Hội viên danh dự:

a. Hội viên chính thức:
(i) Hội viên tổ chức: là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hoạt động trọng lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với hội viên là tổ chức (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
(ii) Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, hoạt động trong ngành, lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với Hội viên là cá nhân (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.

b. Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có mong muốn đóng góp cho sự phát triển của hoạt động PCCC và CNCH, tán thành điều lệ Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên liên kết của Hiệp hội;

c. Hội viên danh dự là: các công dân, tổ chức Việt Nam không thuộc tiêu chí áp dụng vối với Hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin vào Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên danh dự của Hiệp hội.
d. Hội viên liên kết, Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức của Hiệp hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra Hiệp hội.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Hội viên chính thức:

Ngoài các quy định nêu tại điểm 4.1, Hội viên chính thức cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Đối với hội viên là tổ chức: là các tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại Việt Nam. Các tổ chức này có thể có ngành nghề về phân phối, mua bán, cung cấp phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế về PCCC; cung cấp dịch vụ thi công công trình, hạng mục PCCC; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH cho các tổ chức doanh nghiệp có đội PCCC cơ sở theo quy định của pháp luật, hoặc các tổ chức khác hoạt động trong hoặc liên quan tới lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b. Đối với hội viên là cá nhân: là các cá nhân không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị tạm giam; đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; trốn khỏi nơi cư trú; bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

5. Quyền của Hội viên

5.1 Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
5.2 Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
5.3 Được tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
5.4 Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
5.5 Được giới thiệu Hội viên mới.
5.6 Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
5.7 Được cấp Thẻ Hội viên.
5.8 Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.
5.9 Hội viên liên kết, Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

6. Nghĩa vụ của Hội viên

6.1 Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
6.2 Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
6.3 Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
6.4 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội. 
6.5 Đóng Hiệp hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

***

TOP