TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam, nếu được thành lập, sẽ phát huy những vai trò sau:

 

Một là, hỗ trợ Nhà nước tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH; đồng thời tham khảo, tập hợp và nêu nguyện vọng, ý kiến của cộng đồng để Nhà nước hoàn thiện pháp luật, cơ chế quản lý về công tác PCCC và CNCH. Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân với Nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH, qua đó đưa pháp luật, chủ trương đến gần nhân dân hơn, đồng thời thực hiện phản biện xã hội để giúp Nhà nước làm tốt công tác bảo vệ PCCC và CNCH. Hiệp hội sẽ hỗ trợ cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Hiệp hội thông qua quá trình giao lưu, kết nối, học hỏi các hiệp hội khác trong nước và các hiệp hội trên thế giới, có thể nghiên cứu đề xuất nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH và từ đó đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xây dựng, thẩm định và ban hành.

Hai là, tập hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Hiệp hội sẽ tạo môi trường để các hội viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC và CNCH học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệm vụ cũng như việc xử lý các tình huống thực tế, nhằm tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, kinh nghiệm trong xã hội đối với công tác PCCC và CNCH. Qua đó, tạo điều kiện tiếp xúc, giao lưu hòa nhập và tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Ba là, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Thông qua học tập, trao đổi kinh nghiệm, các hội viên có thể đúc rút ra những bài học cần thiết cho quá trình hoạt động đối với tất cả các hội viên trong hội. Qua đó, hội sẽ tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiệp hội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp PCCC và CNCH hoạt động, phát triển, bảo đảm tính công bằng, khách quan về quyền lợi và bảo đảm an toàn cho người dân, các cơ sở. Hiệp hội
hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất các phương tiện PCCC và CNCH, phát triển công nghiệp PCCC và CNCH tại Việt Nam, làm tăng trưởng việc nội địa hóa phương tiện PCCC và CNCH.

Bốn là, Hiệp hội có thể giao lưu, liên kết với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH (như Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Gas Việt Nam, Hiệp hội Dệt – May Việt Nam, …) để tăng cường năng lực sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, thu hút nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm quốc tế về PCCC và CNCH để giao lưu, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt các giải pháp PCCC và CNCH hiệu quả của các nước trên thế giới để áp dụng tại Việt Nam; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, tiếp cận phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tiên tiến, hiện đại trên thế giới để đưa vào sử dụng trong nước, góp phần bảo đảm an toàn PCCC và nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại
Việt Nam.

TOP