TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006 HỆ THỐNG BÁO CHÁY PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA Fire detection and alarm system- Part 1:...
Đọc thêm
09 Thg 04
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-2:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-2:2013 ISO 7240-2:2003 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 2: TRUNG TÂM BÁO CHÁY Fire detection and alarm systems -...
Đọc thêm
10 Thg 04
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-3:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-3:2015 ISO 7240-3:2010 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 3: THIẾT BỊ BÁO CHÁY BẰNG ÂM THANH Fire detection and...
Đọc thêm
11 Thg 04
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-4:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-4:2013 ISO 7240-4:2003 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 4: THIẾT BỊ CẤP NGUỒN Fire detection and alarm systems -...
Đọc thêm
12 Thg 04
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-5:2013 ISO 7240-5:2003 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẦN 5: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM Fire detection and alarm systems...
Đọc thêm
12 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-6:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-6:2013 ISO 7240-6:2011 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẦN 6: ĐẦU BÁO CHÁY KHÍ CAC BON MONOXIT DÙNG PIN ĐIỆN...
Đọc thêm
18 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-7:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-7:2015 ISO 7240-7:2011 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 7: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG ÁNH SÁNG,...
Đọc thêm
18 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-8:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-8:2015 ISO 7240-8:2014 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 8: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN CACBON...
Đọc thêm
19 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-9:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-9:2015 ISO/TS 7240-9:2012 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 9: ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY Fire...
Đọc thêm
19 Thg 04
TOP