BỘ NỘI VỤ
¯¯¯¯¯¯
Số: /QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập
Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

–––––––––––––––––––


BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


Căn cứ Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957;
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Điều 2. Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng;
– Bộ Công an, C06;
– Lưu VT, TCPCP, PTG, TMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

Vũ Chiến Thắng

 

TOP