CĂN CỨ THÀNH LẬP HIỆP HỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI VIỆT NAM

Trong những năm vừa qua, công tác PCCC và CNCH được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Cụ thể, ngày 25/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (Chỉ thị 47). Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47, ngày 18/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư.

Hơn nữa, theo Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47, Bộ Công an được giao một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCCC và CNCH, trong đó có nội dung nghiên cứu, đề xuất thành lập Hiệp hội PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu, xem xét thành lập Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam (Hiệp hội) là phù hợp với nhu cầu thực tiễn và là yêu cầu cấp thiết hiện nay để góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Hiệp hội sẽ tập hợp các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH, tăng cường kết nối hợp tác quốc tế, giúp gia tăng năng lực hệ thống doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực PCCC và CNCH, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá, phát triển kinh tế – xã hội đất nước theo hướng hiện đại mà Ban Bí thư TW Đảng đã đề ra tại Kết luận số 02-KL/TW.

TOP