Quay lại

Hội viên & Giới thiệu doanh nghiệp

Quyền lợi và nghĩa vụ

của hội viên khi tham gia Hiệp hội

1. Quyền lợi của Hội Viên

1. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội– nghề nghiệp của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc có liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Hiệp hội được tự nguyện thành lập, hoạt động phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại.
3. Mục đích hoạt động của Hiệp hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.
Đọc thêm

2. Nghĩa vụ của Hội Viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
5. Đóng Hiệp hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Tiêu chuẩn và điều kiện

Gia nhập hội viên

1. Hội viên tổ chức:
Khái niệm: Hội viên tổ chức: là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hoạt động trọng lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với hội viên là tổ chức (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội
Tiêu chuẩn: Đối với hội viên là tổ chức: là các tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại Việt Nam. Các tổ chức này có thể có ngành nghề về phân phối, mua bán, cung cấp phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế về PCCC; cung cấp dịch vụ thi công công trình, hạng mục PCCC; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo liên quan đến lĩnh vực PCCC & CNCH, các tổ chức doanh nghiệp có đội PCCC cơ sở theo quy định của pháp luật, hoặc các tổ chức khác hoạt động trong hoặc liên quan tới lĩnh vực PCCC & CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều kiện và hồ sơ gia nhập: công dân, pháp nhân Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội gửi Đơn (thông qua Văn phòng Hiệp hội) kèm theo hồ sơ gồm: bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, Quyết định thành lập đối với pháp nhân; Đơn xin gia nhập Hiệp hội của tổ chức theo mẫu do Hiệp hội quy định; 01 ảnh của người đại diện tổ chức được cử tham gia Hiệp hội.
2. Hội viên cá nhân:
Khái niệm: Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, hoạt động trong ngành, lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với Hội viên là cá nhân (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
Tiêu chuẩn: Đối với hội viên là cá nhân: là các cá nhân không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị tạm giam; đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; trốn khỏi nơi cư trú; bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Trong trường hợp hội viên cá nhân là các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì Hiệp hội chỉ chấp nhận các hội viên cá nhân là các chiến sĩ đã về hưu.
Điều kiện và hồ sơ gia nhập: công dân, pháp nhân Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội gửi Đơn (thông qua Văn phòng Hiệp hội) kèm theo hồ sơ gồm: Bản chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn; Đơn xin gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định; 01 ảnh thẻ;

Đang cập nhật.

Đang cập nhật

Thủ tục và quy trình

Kết nạp hội viên

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội, Ban Hội viên hoàn thành việc rà soát hồ sơ và đề nghị Văn phòng Hiệp hội trình Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội và đề nghị của Ban Hội viên, Văn phòng Hiệp hội trình Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội và đề nghị của Ban Hội viên thông qua Văn phòng Hiệp hội, Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên của Ban Thường vụ, Ban Hội viên thông báo bằng văn bản tới hội viên.

Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ban Hội viên về phê duyệt nguyên tắc đối với việc kết nạp hội viên của Ban Thường vụ Hiệp hội, hội viên đóng phí gia nhập (nếu có) và hội phí theo quy định.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Hiệp hội nhận được phí gia nhập (nếu có) và hội phí theo quy định từ hội viên, Văn phòng Hiệp hội trình Chủ tịch ký Quyết định kết nạp hội viên, giấy chứng nhận hội viên và thẻ hội viên cùng biểu tượng, kỷ niệm chương, v.v... của Hiệp hội (nếu có) để cấp cho hội viên.

Công dân, pháp nhân Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau gọi chung là tổ chức có yếu tố nước ngoài) không đủ điều kiện là hội viên chính thức theo khoản 2 Điều này nhưng có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Đang cập nhật.

Liên hệ

đăng ký thành viên

Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline 024 3716 6114