Quay lại

Hội viên & Giới thiệu doanh nghiệp

Quyền lợi và nghĩa vụ

của hội viên khi tham gia Hiệp hội

Quyền lợi của Hội viên

 1. Quyền lợi của Hội viên tổ chức:
  1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
  3. Được dự Đại hội; được bầu cử, được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban lãnh đạo Hiệp hội và Ban lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội;
  4. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội;
  5. Được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các khóa đào tạo kiến thức, huấn luyện kỹ năng do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cùng các bên liên quan;
  6. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước;
  7. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
  8. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia ý kiến trong hoạt động nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn - quy chuẩn liên quan trong lĩnh vực PCCC & CNCH theo phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  9. Được Hiệp hội giới thiệu để gặp gỡ và tham dự các hoạt động về PCCC & CNCH với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  10. Được thông qua Hiệp hội tham gia các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, tranh thủ sự giúp đỡ trong các lĩnh vực hoạt động hợp pháp của Hiệp hội;
  11. Được Hiệp hội giới thiệu các đối tác là cá nhân, tổ chức đồng thời cũng là hội viên của Hiệp hội và được các cá nhân, tổ chức khác cũng là hội viên của Hiệp hội ưu tiên xem xét lựa chọn khi tìm kiếm đối tác là nhà cung cấp, khách hàng, v.v...;
  12. Được đề nghị Hiệp hội tham gia xem xét đánh giá chất lượng những công trình/ đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực PCCC & CNCH, các sản phẩm do các tổ chức hội viên nghiên cứu và triển khai thực hiện. (Trong trường hợp phát sinh chi phí trong quá trình xem xét đánh giá bởi những cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội, Hiệp hội sẽ thông báo cụ thể tới hội viên tổ chức trước khi triển khai thực hiện);
  13. Được Hiệp hội hỗ trợ trong việc kết nối với các tổ chức/viện nghiên cứu khoa học công nghệ, kết nối nhà khoa học – doanh nghiệp để tìm kiếm và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao để đưa vào sản xuất;
  14. Được Hiệp hội hỗ trợ trong việc kết nối và nghiên cứu phát triển thị trường trong nước và quốc tế. (Trong trường hợp phát sinh chi phí trong quá trình hỗ trợ thực hiện bởi những cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội, Hiệp hội sẽ thông báo cụ thể tới hội viên tổ chức trước khi triển khai thực hiện);
  15. Được Hiệp hội hỗ trợ trong việc kết nối và nghiên cứu nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, năng lực sản xuất lắp ráp. (Trong trường hợp phát sinh chi phí trong quá trình hỗ trợ thực hiện bởi những cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội, Hiệp hội sẽ thông báo cụ thể tới hội viên tổ chức trước khi triển khai thực hiện);
  16. Được tham gia vào các chương trình bầu chọn, đánh giá và cấp chứng nhận thương hiệu, sản phẩm có chất lượng và uy tín trong các cuộc thi, chương trình do Hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên nâng cao thương hiệu và phát triển thị trường trong nước và quốc tế;
  17. Được tham gia tài trợ và quảng cáo tại các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội thao, cuộc thi khoa học công nghệ do Hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh của các doanh nghiệp hội viên;
  18. Được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng căn cứ quy định pháp luật và phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  19. Được thông qua Hiệp hội tham gia các hoạt động phối hợp thực hiện với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC & CNCH theo phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  20. Được nhận những thông tin về hoạt động PCCC & CNCH của Hiệp hội như: tạp chí, bản tin, các ấn phẩm và các tài liệu khác;
  21. Được tham dự các buổi sinh hoạt hội viên, hội thảo, hội thi, hội nghị v.v... do Hiệp hội tổ chức hoặc đồng tổ chức;
  22. Được cấp thẻ hội viên, giấy chứng nhận hội viên
  23. Được cấp các vật phẩm khác của Hiệp hội bao gồm: biểu tượng cài áo, cờ để bàn, biểu tượng dán trên xe ô tô;
  24. Được giới thiệu hội viên mới;
  25. Được xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 2. Quyền lợi của Hội viên cá nhân: (Áp dụng đối với các chuyên gia độc lập, cán bộ chiến sĩ của các lực lượng PCCC & CNCH chuyên ngành đã nghỉ hưu, các nhân sự công tác trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PCCC & CNCH hoặc liên quan tới lĩnh vực PCCC & CNCH nhưng không phải là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc/Giám đốc).
  1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
  3. Được dự Đại hội; được bầu cử, được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban lãnh đạo Hiệp hội và Ban lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội;
  4. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội;
  5. Được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các khóa đào tạo kiến thức, huấn luyện kỹ năng do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cùng các bên liên quan;
  6. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước;
  7. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
  8. Được thông qua Hiệp hội đề xuất và tham gia ý kiến trong hoạt động nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn - quy chuẩn liên quan trong lĩnh vực PCCC & CNCH theo phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  9. Được thông qua Hiệp hội tham gia các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, tranh thủ sự giúp đỡ trong các lĩnh vực hoạt động hợp pháp của Hiệp hội;
  10. Được tham gia tài trợ và quảng cáo tại các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội thao, cuộc thi khoa học công nghệ do Hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh của các doanh nghiệp hội viên;
  11. Được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng căn cứ quy định pháp luật và phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội;
  12. Được nhận những thông tin về hoạt động PCCC & CNCH của Hiệp hội như: tạp chí, bản tin, các ấn phẩm và các tài liệu khác;
  13. Được tham dự các buổi sinh hoạt hội viên, hội thảo, hội thi, hội nghị v.v... do Hiệp hội tổ chức hoặc đồng tổ chức;
  14. Được cấp thẻ hội viên, giấy chứng nhận hội viên
  15. Được cấp các vật phẩm khác của Hiệp hội bao gồm: biểu tượng cài áo, cờ để bàn, biểu tượng dán trên xe ô tô;
  16. Được giới thiệu hội viên mới;
  17. Được xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 3. Quyền lợi của Hội viên liên kết, hội viên danh dự: Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban lãnh đạo Hiệp hội và Ban lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Hiệp hội.

Nghĩa vụ của Hội Viên

 1. Nghĩa vụ chung:
  1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội;
  2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh;
  3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, chỉ thực hiện các công việc thay mặt cho Hiệp hội và phục vụ hoạt động của Hiệp hội trên cơ sở các vị trí công tác được bổ nhiệm, được uỷ quyền thực hiện hoặc được giao thực hiện bởi người có thẩm quyền trong Hiệp hội;
  4. Tuyệt đối không lợi dụng các trọng trách được bổ nhiệm trong Hiệp hội, các nhiệm vụ được uỷ quyền thực hiện hoặc được giao thực hiện thay mặt Hiệp hội để phục vụ cho lợi ích riêng của cá nhân hoặc của doanh nghiệp/tổ chức do mình đại diện;
  5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội;
  6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội;
  7. Phải bàn giao lại công việc và tài chính, tài sản, có liên quan khi không còn hoạt động ở Hiệp hội;
 2. Nghĩa vụ của hội viên tổ chức:
  1. Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội và và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Hiệp hội;
  2. Tổ chức hoạt động Hiệp hội ở cơ sở theo chức năng quy định;
  3. Đại diện hội viên tổ chức báo cáo tóm tắt hoạt động và đề xuất những yêu cầu của đơn vị hàng năm để làm cơ sở Hiệp hội tổng hợp, xem xét và hỗ trợ;
  4. Đóng lệ phí gia nhập với hội viên tổ chức là Ba triệu đồng (3.000.000đ), được đóng một lần khi tham gia Hiệp hội với tư cách hội viên hoặc khi tái tham gia Hiệp hội với tư cách hội viên;
  5. Đóng hội phí theo quy chế của Hiệp hội với mức phí là Năm triệu đồng/năm (5.000.000đ/ năm);
 3. Nghĩa vụ của Hội viên cá nhân:
  1. Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội và và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Hiệp hội;
  2. Đóng hội phí theo quy chế của Hiệp hội với mức phí là Hai triệu đồng/năm (2.000.000đ/ năm);
  3. Hội viên cá nhân không phải đóng lệ phí gia nhập với tư cách hội viên, tuy nhiên phải đóng lệ phí tái gia nhập với hội viên cá nhân là Hai triệu đồng (2.000.000đ), trong trường hợp đã nộp đơn xin ra khỏi Hiệp hội và sau đó nộp đơn xin tái tham gia Hiệp hội với tư cách hội viên;

Tiêu chuẩn và điều kiện

Gia nhập hội viên

1. Hội viên tổ chức:
Khái niệm: Hội viên tổ chức: là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hoạt động trọng lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với hội viên là tổ chức (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội
Tiêu chuẩn: Đối với hội viên là tổ chức: là các tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại Việt Nam. Các tổ chức này có thể có ngành nghề về phân phối, mua bán, cung cấp phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế về PCCC; cung cấp dịch vụ thi công công trình, hạng mục PCCC; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo liên quan đến lĩnh vực PCCC & CNCH, các tổ chức doanh nghiệp có đội PCCC cơ sở theo quy định của pháp luật, hoặc các tổ chức khác hoạt động trong hoặc liên quan tới lĩnh vực PCCC & CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều kiện và hồ sơ gia nhập: công dân, pháp nhân Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội gửi Đơn (thông qua Văn phòng Hiệp hội) kèm theo hồ sơ gồm: bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, Quyết định thành lập đối với pháp nhân; Đơn xin gia nhập Hiệp hội của tổ chức theo mẫu do Hiệp hội quy định; 01 ảnh của người đại diện tổ chức được cử tham gia Hiệp hội.
2. Hội viên cá nhân:
Khái niệm: Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, hoạt động trong ngành, lĩnh vực hoặc có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn đối với Hội viên là cá nhân (theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Hiệp hội), tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
Tiêu chuẩn: Đối với hội viên là cá nhân: là các cá nhân không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị tạm giam; đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; trốn khỏi nơi cư trú; bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Trong trường hợp hội viên cá nhân là các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì Hiệp hội chỉ chấp nhận các hội viên cá nhân là các chiến sĩ đã về hưu.
Điều kiện và hồ sơ gia nhập: công dân, pháp nhân Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội gửi Đơn (thông qua Văn phòng Hiệp hội) kèm theo hồ sơ gồm: Bản chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn; Đơn xin gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định; 01 ảnh thẻ;

Hội viên liên kết: Công dân, pháp nhân Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau gọi chung là tổ chức có yếu tố nước ngoài) không đủ điều kiện là hội viên chính thức theo khoản 2 Điều này nhưng có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Hội viên liên kết: Công dân, pháp nhân Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau gọi chung là tổ chức có yếu tố nước ngoài) không đủ điều kiện là hội viên chính thức theo khoản 2 Điều này nhưng có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Thủ tục và quy trình

Kết nạp hội viên

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội, Ban Hội viên hoàn thành việc rà soát hồ sơ và đề nghị Văn phòng Hiệp hội trình Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội và đề nghị của Ban Hội viên, Văn phòng Hiệp hội trình Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội và đề nghị của Ban Hội viên thông qua Văn phòng Hiệp hội, Ban Thường vụ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên.

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt nguyên tắc việc đồng ý kết nạp hội viên của Ban Thường vụ, Ban Hội viên thông báo bằng văn bản tới hội viên.

Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ban Hội viên về phê duyệt nguyên tắc đối với việc kết nạp hội viên của Ban Thường vụ Hiệp hội, hội viên đóng phí gia nhập (nếu có) và hội phí theo quy định.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Hiệp hội nhận được phí gia nhập (nếu có) và hội phí theo quy định từ hội viên, Văn phòng Hiệp hội trình Chủ tịch ký Quyết định kết nạp hội viên, giấy chứng nhận hội viên và thẻ hội viên cùng biểu tượng, kỷ niệm chương, v.v... của Hiệp hội (nếu có) để cấp cho hội viên.

Công dân, pháp nhân Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau gọi chung là tổ chức có yếu tố nước ngoài) không đủ điều kiện là hội viên chính thức theo khoản 2 Điều này nhưng có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Đang cập nhật.

Liên hệ

E-brochure