Quay lại

Thông tin chung

Tầm nhìn

Trở thành nguồn thông tin và kiến thức hàng đầu về PCCC & CNCH cho cộng đồng, góp phần đảm bảo cuộc sống an toàn của người Việt; là cầu nối nâng cao công tác đối ngoại trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC & CNCH; tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp PCCC & CNCH Việt Nam hướng tới tiêu chuẩn tiên tiến toàn cầu.

Sứ mệnh

Nâng cao tính chuyên nghiệp, vai trò phản biện, phát triển công nghệ, kết nối toàn cầu, đóng góp tuyên truyền và giáo dục hiệu quả trong công tác PCCC & CNCH trong toàn xã hội.

Thông tin chung

về Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam

Trong những năm vừa qua, công tác PCCC và CNCH được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Cụ thể, ngày 25/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (Chỉ thị 47). Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47, ngày 18/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an toàn về người, về tài sản của Nhà nước và nhân dân là: Đọc thêm

I Tên gọi của Hiệp hội

Tên Tiếng Việt: Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam
Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Fire and Rescue Association
Tên viết tắt: VFRA

II Tôn chỉ và mục đích thành lập hoạt động

1. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội– nghề nghiệp của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc có liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Hiệp hội được tự nguyện thành lập, hoạt động phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại.
3. Mục đích hoạt động của Hiệp hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.
6. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực PCCC và CNCH.
7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH để tăng cường năng lực chuyên môn của các hội viên, tăng cường năng lực hợp tác sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút nguồn kinh phí phục vụ từ các bên liên quan để phục vụ công tác PCCC và CNCH được thực hiện bởi các lực lượng chuyên trách.
9. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc qua trên thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên và góp phần cùng các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao năng lực của các lực lượng PCCC & CNCH chuyên trách và cơ sở.
Đọc thêm

III Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (là cơ quan cấp phép thành lập), Bộ Công an (là cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên ngành) cũng các cơ quan nhà nước khác có liên quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

IV Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (là cơ quan cấp phép thành lập), Bộ Công an (là cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên ngành) cũng các cơ quan nhà nước khác có liên quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

V Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Tự nguyện, tự quản

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch

Tự đảm bảo kinh phí hoạt động

Không vì mục đích lợi nhuận

Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội

VI Quyền hạn

1. Tập hợp, đoàn kết tổ chức, cá nhân (đủ điều kiện là hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội) hoạt động trong lĩnh vực PCCC & CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC & CNCH; có chung nguyện vọng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.
6. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực PCCC và CNCH.
7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH để tăng cường năng lực chuyên môn của các hội viên, tăng cường năng lực hợp tác sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút nguồn kinh phí phục vụ từ các bên liên quan để phục vụ công tác PCCC và CNCH được thực hiện bởi các lực lượng chuyên trách.
9. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc qua trên thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên và góp phần cùng các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao năng lực của các lực lượng PCCC & CNCH chuyên trách và cơ sở.
10. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động, trên nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận.
11. Được thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội để thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Có thể được nhận hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao, căn cứ quy định pháp luật và chính sách do các cơ quan quản lý nhà nước quy định.
13. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hiệp hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, khi ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.
Đọc thêm

VII Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Đọc thêm