Quay lại

Thông tin chung

Tầm nhìn

Hiệp hội sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước và Nhân dân để nâng cao kiến thức và năng lực của cộng đồng cũng như hoàn thiện môi trường pháp lý, kỹ thuật trong công tác PCCC & CNCH, góp phần đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong hoặc liên quan tới lĩnh vực PCCC & CNCH tăng cường năng lực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ cộng đồng; Đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC & CNCH.

Sứ mệnh

Hiệp hội sẽ tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến và huấn luyện kiến thức - kỹ năng PCCC & CNCH trong cộng đồng; đồng thời nâng cao vai trò tư vấn và phản biện, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển công nghệ, tăng cường kết nối toàn cầu trong lĩnh vực PCCC & CNCH.

Thông tin chung

về Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam

Nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác PCCC & CNCH, ngày 10/9/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; trong đó có giao Bộ Công an nghiên cứu đề xuất, tổ chức thành lập Hiệp hội PCCC & CNCH tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của Ban vận động thành lập Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam và của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – Bộ Công an, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-BCA ngày 11/01/2022 phê duyệt đề xuất của Ban vận động thành lập Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam.

Ngày 31/05/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-BNV về việc chính thức thành lập Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam, trong đó quy định Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các bộ, các ngành khác có liên quan về lĩnh vực của Hiệp hội hoạt động. Đại hội thành lập – Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hiệp hội đã được tổ chức thành công ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Ngày 23/10/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-BNV chính thức phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam.
Đọc thêm

I Tên gọi của Hiệp hội

Tên Tiếng Việt: Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam
Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Fire and Rescue Association
Tên viết tắt: VFRA

II Tôn chỉ và mục đích thành lập hoạt động


 1. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội– nghề nghiệp của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc có liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 2. Hiệp hội được tự nguyện thành lập, hoạt động phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại.

 3. Mục đích hoạt động của Hiệp hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

 5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.

 6. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực PCCC và CNCH.

 7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 8. Phối hợp với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH để tăng cường năng lực chuyên môn của các hội viên, tăng cường năng lực hợp tác sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút nguồn kinh phí phục vụ từ các bên liên quan để phục vụ công tác PCCC và CNCH được thực hiện bởi các lực lượng chuyên trách.

 9. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc qua trên thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên và góp phần cùng các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao năng lực của các lực lượng PCCC & CNCH chuyên trách và cơ sở.

Đọc thêm

III Địa vị pháp lý, trụ sở


 1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 2. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.

 3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (là cơ quan cấp phép thành lập), Bộ Công an (là cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên ngành) cũng các cơ quan nhà nước khác có liên quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.


IV Phạm vi, lĩnh vực hoạt động


 1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 2. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.

 3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (là cơ quan cấp phép thành lập), Bộ Công an (là cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên ngành) cũng các cơ quan nhà nước khác có liên quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.


V Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Tự nguyện, tự quản

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch

Tự đảm bảo kinh phí hoạt động

Không vì mục đích lợi nhuận

Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội

VI Quyền hạn


 1. Tập hợp, đoàn kết tổ chức, cá nhân (đủ điều kiện là hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội) hoạt động trong lĩnh vực PCCC & CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC & CNCH; có chung nguyện vọng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật.

 3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

 4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

 5. Tuyên truyền mục đích và hoạt động của Hiệp hội cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức và năng lực về hoạt động PCCC và CNCH của cộng đồng.

 6. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực PCCC và CNCH.

 7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 8. Phối hợp với các hiệp hội khác liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH để tăng cường năng lực chuyên môn của các hội viên, tăng cường năng lực hợp tác sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động PCCC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút nguồn kinh phí phục vụ từ các bên liên quan để phục vụ công tác PCCC và CNCH được thực hiện bởi các lực lượng chuyên trách.

 9. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc qua trên thế giới và các cơ quan quản lý quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên và góp phần cùng các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao năng lực của các lực lượng PCCC & CNCH chuyên trách và cơ sở.

 10. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động, trên nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận.

 11. Được thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội để thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Có thể được nhận hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao, căn cứ quy định pháp luật và chính sách do các cơ quan quản lý nhà nước quy định.

 13. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hiệp hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, khi ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.


Đọc thêm

VII Nhiệm vụ


 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

 4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.


Đọc thêm
E-brochure